Gardn, s. r. o.

Jazierková zavlažovacia technika, trávniky, realizácie a údržba záhrad

Veda a výskum

Náš tím je cielene zložený tak, aby šírkou svojho výskumu a záberu disciplín mohol komplexne vnímať a systematicky posudzovať zložitý systém biotických vzťahov v prostredí, ktoré nás obklopuje, a aplikovať tak do praktickej tvorby prostredia čo najviac poznatkov zo širšej základne výskumu. Položená je na vedeckých disciplínach súvisiacich s teoretickou a praktickou, teda aplikovanou ekológiou. Vo svojom vedeckom portfóliu venujeme pozornost výskumu drevín v krajinnom a urbánnom prostredí, krajine ako takej a dopadom jej utilitarizácie a ekologickým aspektom využívania pol’nohospodárskej pôdy. Za možnosť práce v oblasti vedy a výskumu samozrejme vd’ačíme aj naším partnerom, predovšetkým však Katedre plánovania a tvorby krajiny Technickej univerzity vo Zvolene, ktorá vytvára vhodné zázemie pre získavanie nových poznatkov v predmetných oblastiach a ich následný prienik do praxe. Systematickú vedeckú a výskumnú prácu vykonávame už viac ako desat rokov. Genézu práce je možné popísat kontinuitou od počiatočných publikovaných prác venujúcich sa systematickej botanike a fytocenológií a ekologickým aspektom rozšírenia formácií nelesnej drevinovej vegetácie v krajine a jej väzbe na biotopy. Od roku 2005 sústred’ujeme viac pozornosti na rozšírenie drevín v mestskom (urbánnom) prostredí s akcentom na rozšírenie introdukovaných (cudzokrajinných) drevín. S uvedeným súvisí aj orientácia na procesy invázie drevín a snahám o kategorizáciu introdukovaných drevín podľa ich potenciálu ďalej sa rozširovať. Konkrétne ide o cielený výskum urbánneho prostredia, s ktorým súvisí následná pozornosť vedecko-výskumného zamerania na historické parkové objekty a komponovanú zeleň. V tomto období sa nám podarilo participovat na tvorbe inovatívnych metodík pre hodnotenie rozširovania sa drevín, hodnotenie parkových objektov a hodnotenie nelesnej drevinovej vegetácie s dôrazom na rozširovanie drevín do vol’nej krajiny. Na uvedené nadväzujú cfalšie výskumy, ktoré sa orientovali na samotné sukcesné procesy v krajine, konkrétne na potenciál, rozsah a rýchlosť rozširovania sa drevín vo vol’nej krajine prirodzenou cestou, pričom sme pozornost venovali najmä pustnúcim častiam krajiny, teda plochám, ktoré boli opustené a absentuje na nich d’alšie obhospodarovanie. Z uvedeného je zrejmé, že najväčšiu pozornosť, okrem urbánneho prostredia, sústredíme na agrárne (poľnohospodárske) krajinné štruktúry. Osobitne sa venujeme výskumu ovocných sadov, perspektívam ich ďalšieho prospievania, a to vrátane udržateľnosti starých sadov. Tu nachádzame úzky súvis s výskumom drevinovej sukcesie a zvlášť s praktickou disciplínou ošetrovania drevín a s arboristikou. V súčasnosti vrcholia naše snahy o nastavenie systému výskumných aktivít smerom k prognózovaniu sukcesných procesov všeobecne v celoslovenskom priestore, hodnoteniu parkových objektov a vegetačných formácií všeobecne a formulovaniu základných princípov ekologického dizajnu, teda prírode blízkym princípom tvorby komponovanej zelene.