Gardn, s. r. o.

Jazierková zavlažovacia technika, trávniky, realizácie a údržba záhrad

Úvod

Aby ste pre začiatok vedeli, o čo tu ide.

Služby

Kadečo čo robíme keď sa nám chce a keď nám zaplatíte.

Portfólio

Naše portfólio ukazuje, aké perfenkné veci sme už dokázali urobiť.

O nás

Tak toto sme my. Jeden krajší, ako druhý.

Kontakty

Niečo od nás chcete? Prosím, tu sú naše kontakty. Možno sa vám ozveme.

Náš tím

Dušan Daniš

Už počas inžinierskeho a postgraduálneho štúdia v špecializácii krajinnej tvorby a v odbore všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií na Katedre plánovania a tvorby krajiny, Technickej univerzity vo Zvolene, som sa venoval riešeniu praktických otázok kvality životného prostredia v mestách a dynamike pustnutia pol’nohospodárskej krajiny. Súčasne som riešil rad projektov súkromných záhrad a sadovníckych úprav pre obce, mestá, či priemyselné areály.
Okrem práce v projekcii, realizácii a údržbe záhrad, sadov, parkov a ďalšĺch typov sadovníckych diel sa venujem aj arboristike, ako člen ISA Slovensko, a stále pôsobím aj ako vysokoškolský na mojej alma mater pre predmety dendrológia, krajinárska dendrológia, ekológia drevín, urbánny ekosystém, ekostabilizačné a vodohospodárske opatrenia v krajine, starostlivosť o vegetačné úpravy, či tvorba krajiny.

So zameraním na strojníctvo a technické vedy, ktoré ma profilovali, som si pred niekol’kými rokmi ani nepomyslel, že môj fokus bude zaberať práve sféru záhradnej architektúry. Už počas štúdia som sa začal orientovať na problematiku technického riešenia malých vodných nádrží, záhradných jazierok, biobazénov a závlahových systémov. Od začiatku ma zaujímalo, ako optimalizovať filtračné systémy a riešenia izolácie a budovania takýchto malých vodných diel. Nakoniec to chcel život a s Dušanom sme našli symbiózu v komplexnom zabezpečovaní záhradníckych služieb vo všetkých oblastiach tvorby exteriérových priestorov. Okrem riadenia firmy sa špecializujem práve na riešenia s vodou, či už ide o závlahové systémy, alebo vodné nádrže a toky. Ved‘ voda je neodmyslitel’nou súčasťou našich životov tak vo vol’nej krajine, ako aj v meste a záhradách.

Róbert Novotný

Daniel Mandrák

Po ukončení Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre so zameraním na krajinné inžinierstvo som sa krokmi života dostal do tohto skvelého tímu firmy Gardn. Nepíšem to preto, že je to nejaká povinnosť zamestnanca, ale preto, lebo práca tu je skvelá pre m ladého človeka. Rôznorodosť denného a týždenného pracovného nasadenia, realizácia, či údržba záhrad a parkov, alebo sadovníckych diel v priemyselných areáloch so sebou denno-denne prináša nové skúsenosti a vedomosti. Zakladanie a údržba zelene zd’aleka nie je podl’a niekolkých prvoplánovo nakreslených čiar a kruhov sadenie rastlín, ale systematická a plánovaná práca, ktorá vedie k peknému a hodnotnému výsledku. A je nepodstatné, či ide o kvetinový záhon, ošetrovanie živého plota, alebo nový závlahový systém, či jazierko – je za nami vidieť kus dobre odvedenej práce a to je pocit, s ktorým sa dobre zaspáva.

K tejto partii som sa dostal pred rokmi, ako spoluzakladatel‘ prvej firmy s Dušanom. Po rokoch som sa síce usadil v stavebnom inžinieringu, ale z týchto chlapcov som ten, ktorý stále aktívne lezie a vo väčšej miere obl’ubuje potulky po horách. Narodil som sa v roku 1981 v Trebišove a vysokoškolské štúdium som absolvoval v roku 2007 – odbor Ekológia krajiny a ochrana prírody. Momentálne pracujem a žijem na jednom z Hriňovských lazoch, kde sa podiel’am pri rozvoji miestného regiónu pre zachovanie pôvodných tradícii miestného regiónu. V arboristike som však stále nápomocný a spolu s profesionálnym arboristom Danom Guťanom z Levíc sa stretneme viac krát v roku pri riešení stromo-rébusov. Dano je práve ten, ktorý dnes pre Gardn, s.r.o. vypomôže s arboristickou starosItivosťou a výrubami stromov v sťažených podmienkach.

Peter Oravec

Juraj Modranský

Narodil som sa r. 1974 v Trebišove. V roku 1997 som úspešne absolvoval štúdium v odbore „Všeobecná ekológia“ so zameraniami „Ochrana prírody a krajiny“ a „Ochrana životného prostredia“ na Fakulte ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene. V súčasnosti som vedúci Katedry plánovania a tvorby krajiny a pracujem tu na mieste odborného asistenta, kde participujem na výučbe predmetov zameraných na ekológiu drevín a aplikované disciplíny pri použití drevín v tvorbe vol’nej krajiny a urbánneho prostredia. Vo svojom doktorandskom štúdiu, ktoré som úspešne ukončil v roku 2008, sa venujem problematike zastúpenia a stavu introdukovaných drevín v parkových objektoch juhovýchodného Slovenska. Vo svojej d’alšej vedeckej práci riešim aj problematiku funkčnosti drevinovej vegetácie v krajine a urbánnom prostredí a problematiku využitia a rizík pri použití inváznych introdukovaných drevín. Aktívne sa podiel’am na práci v troch mimovládnych organizáciách zameraných na problematiku ekológie a prácu s mládežou. Som členom medzinárodnej arboristickej spoločnosti ISA Slovensko, s čím súvisí aj môj profesionálny záujem o starostlivosť o dreviny, arboristiku a pomológiu. S Dušanom a chalanmi z Gardn, s.r.o. spolupracujem takmer denne pri aplikovaní teoretických vedomostí v praxi, na tvorbe rôznych posudkov týkajúcich sa drevín, či už pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA, alebo z dôvodu zastavovacích plánov, územných plánov, či výrubových konaní.

Univerzitné štúdium sa mi podarilo úspešne ukončiť na Katedre ekológie a environmentalistiky Univerzity Konštantína filozofa v Nitre, v odbore environmentálna ekológia (2000-2005). Po štúdiách som sa zamestnal v občianskom združení Pre Prírodu z Trenčína, ktoré sa venuje prevažne praktickej ochrane prírody — starostlivosť o chránené územia v regióne stredného Považia (Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín). Čiastkové úlohy som s radosťou riešil v piešťanskej mimovládke Živá Planéta. Na Katedre plánovania a tvorby krajiny pôsobím od novembra 2006 ako odborný asistent. Venujem sa štúdiu vplyvov rôznych foriem obhospodarovania pol’nohospodárskej krajiny na základné zložky agroekosystémov vo vzťahu k optimalizácii využívania krajiny. Svoju vedecko-výskumnú a aplikačnú činnosť venujem problematike pol’nohospodárskej krajiny, permakultúrnemu dizajnu a starým a krajovým odrodám ovocných drevín. S tým súvisí aj moja intenzívna spolupráca s Dušanom a Robom. Často riešime výber vhodných odrôd do záhrad, mestských sadov a krajiny, alebo záchranu takýchto starých stromov. Permakultúra ako súčasť tvorby krajiny je dnes jeden z dôležitých prístupov, ktorým sa venujeme dlhoročne a na základe skúseností vieme riešiť väčšinu problémových situácií.

Bruno Jakubec

Alica Mlynarčíková

Ako záhradná architektka pracujem s Dušanom už niekol’ko rokov na rôznych projektoch záhrad, parkov, priemyselných areálov, centier obcí a verejných priestorov miest. Inovatívny prístup v tvorbe krajiny, ktorým pristupujeme k jednotlivým riešeniam často dopĺňam drobným umením a umeleckým detailom. Nezaprie sa vo mne ani vyučený reštaurátor, a tak v kombinácii môjho vzdelania ukončeného na Fakulte záhradníctva SPU v Nitre a kreatívneho prístupu kamošov z Gardn, s.r.o. tvoríme kopec pekných priestorov a ich riešení pre súkromný aj verejný sektor.

Študovala som Záhradnú a krajinnú architektúru na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej pol’nohospodárskej univerzity. Pretože ma zaujímalo aký môže mat zmena klímy vplyv na dreviny a rastliny, rozhodla som sa pokračovať na doktorandskom štúdiu na Technickej univerzite vo Zvolene v odbore fenológia. Tá zohráva rolu aj pri farebnej premenlivosti záhradných a parkových úprav, ktoré môžu byť vizuálne atraktívne počas celého roka. V súkromí sa zaujímam sa o dizajn vo všetkých podobách a záhradnú architektúru považujem za kreatívne prepojenie dizajnu s prírodou a technikou. S Ing. Danišom, PhD. som začala spolupracovať v roku 2016 v rámci vysokoškolskej praxe. Práca v Gardn je vel’mi rôznorodá pretože má široký rozsah zamerania od malých terás a rodinných záhrad po verejné priestory a krajinné úpravy.

Zuzana Sitárová