Gardn, s. r. o.

Jazierková zavlažovacia technika, trávniky, realizácie a údržba záhrad

Juraj Modranský

  Narodil som sa r. 1974 v Trebišove. V roku 1997 som úspešne absolvoval štúdium v odbore „Všeobecná ekológia“ so zameraniami „Ochrana prírody a krajiny“ a „Ochrana životného prostredia“ na Fakulte ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene. V súčasnosti som vedúci Katedry plánovania a tvorby krajiny a pracujem tu na mieste odborného asistenta, kde participujem na výučbe predmetov zameraných na ekológiu drevín a aplikované disciplíny pri použití drevín v tvorbe voľnej krajiny a urbánneho prostredia.
  Vo svojom doktorandskom štúdiu, ktoré som úspešne ukončil v roku 2008, sa venujem problematike zastúpenia a stavu introdukovaných drevín v parkových objektoch juhovýchodného Slovenska. Vo svojej ďalšej vedeckej práci riešim aj problematiku funkčnosti drevinovej vegetácie v krajine a urbánnom prostredí a problematiku využitia a rizík pri použití inváznych introdukovaných drevín. Aktívne sa podieľam na práci v troch mimovládnych organizáciách zameraných na problematiku ekológie a prácu s mládežou. Som členom medzinárodnej arboristickej spoločnosti ISA Slovensko, s čím súvisí aj môj profesionálny záujem o starostlivosť
o dreviny, arboristiku a pomológiu.
  S Dušanom a chalanmi z Gardn, s.r.o. spolupracujem takmer denne pri aplikovaní teoretických vedomostí v praxi, na tvorbe rôznych posudkov týkajúcich sa drevín, či už pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA, alebo z dôvodu zastavovacích plánov, územných plánov, či výrubových konaní.