Hlavné kontakty

info@gardn.sk

Projektovanie:

ING. DUŠAN DANIŠ, PHD.

tel.: +421 915 744 006
e-mail: dusan@gardn.sk

Realizácie:

RÓBERT NOVOTNÝ

tel.: +421 903 433 754
e-mail: robert.novotny@gmail.com

1. Výkon činností autorizovaného krajinného architekta v rozsahu:

a) vykonávanie predprojektovej činnosti, najmä spracúvanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacích prieskumov a rozborov, na spracúvanie podkladov, prieskumov a rozborov na architektonické štúdie a urbanistické štúdie a spracúvanie krajinnoekologických plánov,
b) spolupráca na tvorbe územnoplánovacej dokumentácie v rámci tvorby krajiny a sídelnej zelene v obci, c) vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä vypracúvanie návrhov a projektovej dokumentácie diel záhradnej a krajinnej architektúry a projektovej dokumentácie obnovy a úpravy pamiatok záhradného umenia v pamiatkovej zóne a v jej ochrannom pásme a navrhovanie rekonštrukcie historických parkov, záhrad, špeciálnych plôch zelene a verejných priestorov,
d) navrhovanie začlenenia stavieb do prostredia s cieľom minimalizovať negatívne dopady stavieb na urbánne prostredie a navrhovanie tvorby obrazu sídla a krajiny,
e) výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním diel záhradnej a krajinnej architektúry podľa dokumentácie územného rozhodnutia a podľa schválenej projektovej dokumentácie,
f) poskytovanie súvisiacich služieb, najmä poskytovanie odborného poradenstva investorom a vlastníkom pozemkov, na zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní diel záhradnej a krajinnej architektúry,
g) grafické spracúvanie a modelovanie diel krajinnej a záhradnej architektúry vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie,
h) vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní týkajúcich sa diel záhradnej a krajinnej architektúry

Číslo autorizácie: Ing. Dušan Daniš, PhD. – autorizovaný krajinný architekt – 0068 KA

Fakturačné údaje

Gardn, s.r.o.
Hronské Kľačany 653
935 29 Hronské Kľačany
IČO: 52 075 567

DIČ: 212 0895733
IČ DPH: SK2120895733

Registrácia:
Obchodný register Okresného súdu Nitra,
oddiel Sro, vložka číslo 47138/N

 

Kontaktný formulár